PEMBENTUKAN KEPIMPINAN PELAJAR MENERUSI PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

FORMATION OF STUDENT LEADERSHIP THROUGH THE COMMUNITY SERVICE PROGRAMME AT THE NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

Authors

  • Amnah Saayah Ismail
  • Nor Nazimi Mohd Mustaffa
  • Aida Nasirah Abdullah
  • Nur Surayya Mohd Saudi
  • Nurhana Mohd Rafiuddin

Keywords:

Khidmat Komuniti, Kemasyarakatan, Pelajar Universiti, Pengajaran dan Pembelajaran

Abstract

Khidmat komuniti bermaksud berkhidmat atau membantu masyarakat sekeliling yang memerlukan bantuan mahupun tunjuk ajar untuk mengurangkan beban mereka. Di Malaysia, peranan mendekati komuniti ini telah dimainkan oleh pelbagai pihak antaranya pihak kerajaan, swasta mahu pun orang perseorangan. Aktiviti ini memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada pemegang taruh namun masyarakat juga turut terkesan selain individu yang terlibat itu sendiri. Pembudayaan khidmat komuniti turut sama mendapat tempat dalam kalangan warga universiti sama ada kakitangan mahupun para pelajar. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia tidak terkecuali mengambil inspirasi dari semua pihak di luar sana untuk terlibat sama dalam memberi khidmat kepada komuniti di sekitarnya. Objektif kajian ialah mengenal pasti elemen-elemen yang boleh dibangunkan dalam usaha membentuk kepimpinan pelajar menerusi prograam khidmat komuniti selain meneliti masalah dan cabaran dalam membudayakan khidmat komuniti. Kaedah Penyelidikan yang digunakan dalam penulisan ini ialah berbentuk kualitatif iaitu analisis kandungan dengan menggunakan data-data primer dan sekunder. Dapatan Kajian mendapati bahawa terdapat banyak elemen-elemen program yang boleh dijalankan dalam membudayakan khidmat komuniti di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Program ini dilihat dapat membentuk daya kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan pelajar untuk terus mendekati komuniti sekeliling mereka menerusi program-program yang dirancangkan.

Community service means serving or helping the surrounding community in need or guidance to reduce their burden. In Malaysia, the role of this community has been played by many parties, including government, private and individual. This activity has a profound effect not only on the stakeholders but also the community as well as the individuals involved. Community service culture also has a place among university students and staff alike. The National Defense University of Malaysia is no exception to the inspiration of all parties out there to be involved in serving the community around it. The objective of the study was to identify the elements that can be developed in an effort to build student leadership through community service programs as well as to explore the challenges and challenges of community service culture. The research method used in this paper is qualitative form of content analysis using primary and secondary data. The findings of the study show that there are many elements of program that can be implemented in community service culture at the National Defense University of Malaysia. This program is seen to form leadership and cooperation among students to continue to reach out to the community around them through planned programs.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

12-11-2020

How to Cite

Amnah Saayah Ismail, Nor Nazimi Mohd Mustaffa, Aida Nasirah Abdullah, Nur Surayya Mohd Saudi, & Nurhana Mohd Rafiuddin. (2020). PEMBENTUKAN KEPIMPINAN PELAJAR MENERUSI PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA: FORMATION OF STUDENT LEADERSHIP THROUGH THE COMMUNITY SERVICE PROGRAMME AT THE NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA. Zulfaqar Journal of Defence Management, Social Science & Humanities. Retrieved from https://zulfaqarjdmssh.upnm.edu.my/index.php/zjdmssh/article/view/44

Issue

Section

Articles